Antidiscriminatiebeleid

Beleid Agency 6

Agency 6 B.V. is van mening dat iedereen gelijke kansen verdient. Ook bij ook bij het vinden van een nieuwe baan. Agency 6 B.V. staat en gaat voor gelijke behandeling en zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetro- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische
ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Wij staan achter al onze medewerkers
Agency 6 B.V. zet zich als werkgever in om te zorgen voor een veilig werkklimaat waar men te allen tijde door iedereen met respect wordt bejegend, waar ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt. Agency 6 B.V. zal discriminatie niet accepteren en zal niet meewerken aan discriminerende verzoeken.

We besteden veel aandacht aan gelijke behandeling in trainingen voor ervaren én nieuwe
medewerkers.

We nemen geen discriminerende teksten in onze vacatureteksten op.

Bij de werving en selectie van de professionals wordt men uitsluitend beoordeeld op criteria
die functie gerelateerd zijn. Wij beoordelen geschiktheid voor een functie naar iemands
vaardigheden, competenties en talenten.

In onze algemene voorwaarden is een correcte bejegening van de medewerker expliciet
opgenomen.

Je kunt een klacht indienen via info@agency6.nl.

Agency 6 B.V. bekijkt jaarlijks of hun anti-discriminatiebeleid afdoende is en wat eventueel aangepast en of aangescherpt dient te worden.